[صوت] مقام حضرت علي اكبر (عليه السلام)

AA

[صوت] مقام حضرت علي اكبر (عليه السلام)

حضرت علي اكبر (عليه السلام) افضلند از همه‌ي انبياء ...
حضرت علي اكبر (عليه السلام) داراي مقام اصطفاء است؛ بالاصالة ...
مقام اصطفاء: هرگاه خلق يا وجه خلقي خداي متعال در مرتبه استواء قرار گيرد، به گونه‌اي كه متصف به عدالت مطلق باشد ...
مصطفي يعني عادل مطلق ...
كسي كه داراي مقام اصطفاء است، شايستگي خلافت الهي را دارد ...