[صوت] شرح «اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد»

استاد دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

[صوت] بيانات استاد در روز عاشورا 1434 ـ 1391/9/5

شرحي بر دعاي «اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد»