[آواهنگ] سنت روضه‌خواني؛ يادگار امامان معصوم

استاد دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی