رمز شکافتن دیوار کعبه

حسینی شاهرودی، طهور، رمز شکافتن دیوار کعبه، 13 رجب، ولادت امیرالمؤمنین، فطمه بنت اسد

درِ خانه‌ی خدا درِ بسته نیست، تا در بزنیم، لجاجت و سماجت کنیم، آن‌گاه بگشاید. در خانه‌ی خدا باز است، بلکه خانه خدا همه در است، دیوار ندارد. بنابراین احتیاج به در زدن ندارد.

... آن نمونه‌ای که در 13 رجب رخ داد و دیوار شکافته شد، رمز است، اشاره و کنایه است؛ هر کسی که اهل الله باشد، هرکس که بخواهد درون خانه خدا آید، از در وارد نمی‌شود، همه‌ی آن خانه در است. اگرچه دیگران دیوار می‌بینند، اگرچه آن کسی که می‌خواهد وارد این خانه شود، برحسب ظاهر شریعت باید از این خانه فاصله بگیرد.

 

دریافت