امام غایب، ولیّ حاضر

استاد حسینی شاهرودی، امام زمان

 امام غایب، ولیّ حاضر

گفتاری از استاد حسینی شاهرودی به مناسبت آغاز #امامت_امام_زمان علیه الصلات و السلام ـ 7-9-1396

 امامت امام زمان علیه الصلات و السلام از زمانی شروع می‌شود که امام قبل از ایشان توانایی یا شرایط دخل و تصرف در امور خلق و بندگان خدا را ندارند.

این ممکن است که با مرگ طبیعی اتفاق بیفتد، چنان که مشهور همین است و وقتی که امام حسن عسکری علیه الصلات و السلام از دنیا رفتند، می‌گویند امامت امام زمان از این‌جا شروع می‌شود. ولی غیر از این، هم امکان‌پذیر است و هم شواهدی وجود دارد. از زمانی که امام حسن عسکری علیه الصلات و السلام بسط ید ندارند یا حداقلِ دخالت را در زندگی خلق نمی‌کنند، چون در واقع غیبت شروع شده، زمان امامت امام زمان علیه الصلات و السلام است.

در جاهایی هم عرض کردم که غیبت خیلی زودتر از این‌ها شروع شده. اگر زمان امام جواد شروع نشده باشد، قطعاً از زمان امام هادی علیهما الصلات و السلام شروع شده.

این یک نکته که امامت امام زمان که در واقع امامت غایبانه آن حضرت است، زودتر از این‌ها شروع شده، در عین این‌که ائمه دیگر هستند. چون ائمه دیگر با فرض توانایی یا وجود شرایطِ دخالتِ حداقلی در سرنوشتِ شرعی مردم، امامت‌شان برجاست. ولایت‌شان که به این چیزها ربطی ندارد. هم‌زمان با هم‌دیگر همه ولی خدای متعال هستند، یعنی همه احاطه تفصیلی بر مراتب تکوین دارند؛ چه ولایت تکوینی خود را اعمال کنند، چه اعمال نکنند؛ ارتباطی با امامت ندارد.

امامت، حیثیت دخل و تصرف ظاهری در حوزه تشریعیات مردم است. وقتی که امام علیه الصلات و السلام به‌خاطر شرایط عصر و زمان، امکان دخالت در زندگی تشریعی را نداشت، یعنی غیبت شروع شده. غیبت که شروع شد، یعنی امامت امام زمان علیه الصلات و السلام شروع شده.

نکته دوم این است که غیبت مربوط به امامت است، نه مربوط به ولایت. یعنی آن‌گونه که امامت پیامبر، امیر المؤمنین یا دیگر امامان ظهور داشت و در نتیجه دخل و تصرف تشریعی داشت، امامت امام زمان علیه الصلات و السلام ندارد. بنابراین او «امام غایب» است، ولی «ولیّ حاضر». ولایت امام زمان مانند ولایت هر یک از امامان، چه در زمان حیات و چه بعد از ممات، به اندازه سر سوزنی نه کم شدنی است و نه زیاد شدنی. اما امامت آن‌ها، آری. امامت یعنی راهنمایی خلق بر حسب ظاهر شریعت، بر حسب تصرفات ظاهری در احکام، فقه و مصالح و مفاسدی که برای انسان‌ها در زندگی دنیایی آن‌ها هست.

بنابراین امام زمان علیه الصلات و السلام از حیث امامت غایب است. آن تعبیرهایی هم که گفته شده است که مثلاً امام زمان علیه الصلات و السلام مثل خورشیدِ پسِ ابر هستند، در حوزه تشریع نیست؛ در حوزه تشریع حقیقتاً امام زمان غایب است، مخصوصاً بعد از غیبت صغری که یا ارتباط با امام زمان امکان‌پذیر نیست یا اگر امکان‌پذیر باشد، هیچ دلیلی بر قطعیت، اعتماد و اطمینان‌آوری نیست.

بنابراین امامت امام زمان علیه الصلات و السلام دوره غیبت صغری و اینک دوره غیبت کبری را می‌گذراند و خلق خدا، مؤمنین و شیعیان در حوزه شریعت و احکامِ ناظر به مصالح و مفاسد شرعی و ظاهری باید خودشان به فکر باشند، یعنی باید به مراجع، کارشناسان و مجتهدان در حوزه‌های مختلف مراجعه کنند. هیچ‌کس نباید منتظر باشد که توسل به امام زمان داشته باشیم تا این‌که حکمی از احکام را برای ما بیان کند یا مصلحتی از مصالح را برای ما تدارک ببیند یا مفسده‌ای از مفاسد را پیشگیری کند. هیچ‌کس نباید چنین انتظاری داشته باشد، به‌‌خاطر این‌که دوره غیبت امام است.

اما ولایت‌شان؛ غیبت ولایت امکان‌پذیر نیست. اگر غیبتی برای ولایت قابل تصور باشد، غیبت مولّی علیهم است. یعنی در شرایطی ممکن است که ولیّ خدا حضور دارد، توانمندی دخالت هم دارد اما در در عین حال مولّی علیه فهم و درک ندارد. بنابراین خود را در معرض استفاده و برخورداری از ولایت ولیّ قرار نمی‌دهد.

آن‌چه خطرناک است و ممکن است ضرر و زیان آن، آن اندازه باشد که شیعیان توانایی تحمل آن را نداشته باشند، این است که غیبت به ولایت ارتباط پیدا کند. آن‌هم نه به ولیّ، [بلکه] به مولّی علیه. یعنی شیعیان امام زمان علیه الصلات و السلام ـ که در این عصر همه شیعیان، شیعیان امام زمان علیه الصلات و السلام هستند ـ به درجه‌ای از بی‌توجهی، غفلت و خدای‌ناکرده جهالت گرفتار و مبتلا شوند که توانایی برخورداری از ولی حاضر که امام زمان علیه الصلات و السلام هست را نداشته باشند. جای خطرناک این‌جاست. یعنی هم به لحاظ اعتقادی جای خطرناک این‌جاست و هم به لحاظ رفتاری.

بر این اساس باید پیوسته شیعیان و مؤمنین را توجه و تذکر داد که امام زمان علیه الصلات و السلام از حیث امامت غایب است یعنی برای شما رهاوردی به نام فقه و تبیین مصالح و مفاسد یا جلوگیری از مصالح و مفاسد در حد شریعت ممکن نیست و ندارد. اما حیثیت ولایت‌شان که ولایت خدای متعال و تام و تمام است، نه‌فقط ولایت حاضر است و همه جهات و تغییرات و تحولاتی که می‌تواند انسان را به قرب الهی برساند و گذر کردن از سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات جهان طبیعت که به‌وسیله ولایت انجام می‌شود، در عصر غیبت وجود دارد، بلکه بیشتر وجود دارد.

علت بیشتری آن است که مؤمنین و شیعیان امید خود را از عوامل ظاهری قطع کردند. وقتی امیدشان از عوامل ظاهری قطع باشد، یعنی خود را بی‌پناه و مضطر می‌یابند. همچنان که دعای مضطر به اجابت نزدیک است، توسل، تمسک و دسترسی مضطر به «ولیّ حاضر» به مراتب سهل الوصل‌تر و ممکن‌تر هست.

 

صوت (دریافت)