تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت دوم)

خلافت در زمين نه در آسمان
با توجه به آن‌چه درباره معني خلافت گفته شد، « تجلي اسماء و صفات کلي و جزئي خداي متعال در يکي يا چند مظهر از مظاهر او به صورت تفصيلي اعتدالي به‌گونه‌اي که ظهور هيچ‌يک از اسماء و صفات مانع از ظهور و تجلي ديگر اسماء و صفات نباشد و تجلي هيچ‌کدام از آن‌ها حاکم و غالب بر ديگران نباشد » مقام خلافت به زمين يا عالم کثرت همه جانبه اختصاص دارد.

ادامه مطلب...

تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت اول)

تعریف خلافت
خلافت به معني جانشيني است ولي از آن‌جا که جانشيني عرفي در صورتي ممکن است که صاحبِ حقيقيِ مرتبه و مقامي که کسي ممکن است جانشينِ او باشد يعني مستخلف عنه، اولاً داراي مقام و مکان و جا باشد و ثانياً ترک مقام جا و مکان براي او ممکن باشد تا کسي بتواند در صورت ترک مکان و جا، جانشين او شود، چنين معنايي از خلافت تنها در باره انسان‌هاي صاحب مقام و مکان و جا قابل تصور است و از آن‌جا که خداي متعال جا و مکان ندارد و بر فرض هم که داشته باشد، جا و مکان و مقام خود را ترک نمي کند تا کسي جانشين او گردد، چنين معنايي در باره او به‌کار نمي‌رود.

ادامه مطلب...