اختيار ابليس

پرسش (145):
سلام عليكم، لطفاً بفرمایید. آیا شیطان در تمرد خود از امر الهی و عدم سجده بر آدم مختار بود. اگر چنین است پس چرا گفت: «فبما اغویتنی»؟ (اعراف، 16)
پاسخ:
با نام خدا
همه‌ي موجودات به اندازه‌ي وجودشان، اختیار و دیگر کمالات وجود را دارند؛ ابلیس نیز همین طور. اختیار داشتن با توحید فاعلی ناسازگار نیست. برخی این سخن ابلیس را نشان محدودیت علم وی می‌دانند و نظر برخی دیگرـ که گمان حقیر نیز همین است ـ این است که ابلیس به توحید فاعلی دست یافته بود و به همین دلیل هم تقاضای خلافت داشت.