مراتب رؤيت حبيب خدا (ص)

پرسش (183):
خداوند در مورد حبيب خود فرمود: «ما زاغ البصر و ما طغي» (نجم، 17) و در جاي ديگر فرمود: «ألم تر الي ربك؟» (فرقان، 45) اين دو آيه كريمه چگونه با هم جمع مي‌شوند؟ اگر جز ذات حق منظري و منظوري براي ايشان نبود، چرا بايد خداوند اين درخواست را طرح كند كه چرا به پروردگارت نمي‌نگري يا نظري سوي پروردگارت داشته باش؟
پاسخ:
با نام خدا
سلام خدا بر شما باد.
بسياري از خطاب‌هاي قرآن که به‌ظاهر متوجه حضرت حبيب صلي‌الله‌عليه‌و‌آله است، در واقع متوجه ديگران است. به آن حضرت خطاب مي‌کند تا ديگران بشنوند و تربيت شوند. از اين نوع خطاب‌ها در همه‌ي زبان‌ها بسيار وجود دارد.
آيه دوم همين‌گونه است و با آيه نخست كه مراتب رؤيت و مشاهده آن حضرت را بيان داشته است، سازگار است.