وجوب تقليد

پرسش (290):
آيا تقليد واجب است؟
پاسخ:
همه افراد مکلف، يا بايد مجتهد باشند، يا بايد اهل احتياط باشند و يا تقليد نمايند. اين حکم در مسير دست‌يابي به کمال و رسيدن به سعادت، استثناءپذير نيست.