وجوب خمس

پرسش (291):
اگر همه مسلمان و شيعه شوند، باز هم خمس واجب است؟
پاسخ:
وجوب خمس مشروط به کميت مسلمانان يا شيعيان نيست. خمس واجب است مگر آن‌که جايي براي مصرف آن نباشد، مانند اين‌که همه‌ي انسان‌ها، غني و همه‌ي ممالک، آباد باشند.