درس سی ام

ستر جمیل دارای مراتب مختلف است.
قبلاً گفته شد که وقتی خداوند خیرالساترین است، یعنی؛ به طور کامل، زشتی ها و نقص ها را می پوشاند. آن زشتی هایی که به تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه، «لو تکاشفتم ما تدافنتم» اگر حقیقتان برای هم آشکار شود، حتی حاضر نیستید که مرده ی یکدیگر را دفن کنید. اگر ستر الهی نبود، هیچ کس آسایش نمی داشت.

ادامه مطلب...

درس بیست و نهم

درس بیست و نهم : اشاره به چهار اسم مرکب خداوند
یاغافرالذنب، یا قابل التوب ، یاعظیم المن و یا قدیم الاحسان
به نظر می رسد دو اسم اول شباهتهایی با هم داشته باشند. چه،  آنکس که گناهانش بخشیده شود، در واقع توبه اش پذیرفته شده و آنکه، توبه اش به اجابت رسیده باشد، حتماٌ گناهانش زدوده شده است. اما واقع مطلب آن است که این دو اسم با هم تفاوت دارند چه آنکه اولاً هیچ یک از اسماء خداوند متعال تکراری نیست، اگر چه به ظاهر اسم «رئوف » با اسم «عطوف» دارای یک معنی و مفهوم است. اما در واقع چنین نیست. ثانیا" حتی ظهورات اسماء الهی هم مکرر نیست. نه فقط در تجلی تکرار نیست در متجلی هم تکرار نیست.

ادامه مطلب...

درس بیست و هشتم

درس بيست و هشتم:  اسماء بسيطه و مركبه الهي
متن دعا: يا حليم يا كريم، يا حي يا قيوم يا غافر الذنب، يا قابل التوب يا عظيم المن و قديم الاحسان.

حليم و كريم، حي و قيوم، جزء اسماء بسيطه‎ الهي‎اند. غافرالذنب، قابل التوب، عظيم المن و قديم الاحسان جزء اسماء مركبه خداوند مي‎باشند.در اينجا ولي خدا هشت اسم از اسماء الهي را خوانده است. از اينجا آشكار مي‎شود كه تقاضا، تقاضاي بزرگي است. چنانچه تقاضاها با اين اسماء هشتگانه ارتباط ويژه‎اي دارد. هر كدام از اسماء الهي زيرمجموعه اسم اعظم خداست كه همه صفات الهي را در خود دارد ولي برخي از آنها را آشكار و به صورت نمايان دارد و برخي ديگر را به صورت پنهان و نهان. به همين خاطر است كه هر يك از اين اسماء نشان دهنده رقيقه‎ همه كمالات الهي است.

ادامه مطلب...