درس شانزدهم

درس شانزدهم: نظریه فلاسفه در زمان بندی خلقت
جهان آفرینش را می توان به سه بخش تقسیم کرد. هر بخش، حکم ویژه خود را در خلقت دارد:
1- اصل جهان (مادی و مجرد)
2- موجودات جهان ماده (مانند انسان، حیوان، ستارگان، سیارات، کهکشانها و...)
3- موجودات جهان مجرد (مانند جبروتیان، ملکوتیان و برخی از مراتب وجود انسان)
فلاسفه و عقلا معتقدند که اصل جهان هستی، ازلی و ابدی است؛ بلکه محال است اصل جهان هستی نقطه شروع و پیشینه عدمی داشته باشد. اجزاء و موجودات جهان مادی تاریخ تولد دارند اما موجودات غیر مادی زمان بند نیستند.

ادامه مطلب...

درس پانزدهم

درس پانزدهم:آغاز آفرینش (حین خلقهم)
«حین خلقهم » یعنی آنگاه که خدا جهان را آفرید . حال این سؤال مطرح می شود که آیا فعل خدا و آفرینش او زمان مند است؟ آیا فیض خدا و جود او انقطاع پذیر است؟
آیا لطف خدا آغاز و انجام دارد؟ و یا به عبارت دیگر، جهان حادث است یا قدیم؟

ادامه مطلب...