درس هفدهم

درس هفدهم: «حین خلقهم»
همان گونه که در درس گذشته بیان شد، آفرینش جهان هستی- در همه مراتب آن - آغاز ندارد. گر چه اجزای جهان هستی آن هم فقط در جهان طبیعت، آغاز و انجام دارند. در این درس بعنوان شاهد بر این سخن، شعری از حضرت امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) ذکر می شود و به نکاتی چند اشاره می گردد، سپس در پایان نظریه سوم در زمان مندی خلقت (نظر عرفانی) بیان می شود.

ادامه مطلب...

درس شانزدهم

درس شانزدهم: نظریه فلاسفه در زمان بندی خلقت
جهان آفرینش را می توان به سه بخش تقسیم کرد. هر بخش، حکم ویژه خود را در خلقت دارد:
1- اصل جهان (مادی و مجرد)
2- موجودات جهان ماده (مانند انسان، حیوان، ستارگان، سیارات، کهکشانها و...)
3- موجودات جهان مجرد (مانند جبروتیان، ملکوتیان و برخی از مراتب وجود انسان)
فلاسفه و عقلا معتقدند که اصل جهان هستی، ازلی و ابدی است؛ بلکه محال است اصل جهان هستی نقطه شروع و پیشینه عدمی داشته باشد. اجزاء و موجودات جهان مادی تاریخ تولد دارند اما موجودات غیر مادی زمان بند نیستند.

ادامه مطلب...