درس هجدهم

درس هجدهم: ( غنیا عن طاعتهم)
حضرت امیرمؤمنان(صلوات الله و سلامه علیه) فرمود: خداوند آن گاه که می خواست خلق را آفرید و آن را از سر بی نیازی آفرید، نه از سر نیاز و رغبت؛ غنی بود. در این درس معنا و مفهوم کلمه «غنی» بیان می شود.

ادامه مطلب...

درس هفدهم

درس هفدهم: «حین خلقهم»
همان گونه که در درس گذشته بیان شد، آفرینش جهان هستی- در همه مراتب آن - آغاز ندارد. گر چه اجزای جهان هستی آن هم فقط در جهان طبیعت، آغاز و انجام دارند. در این درس بعنوان شاهد بر این سخن، شعری از حضرت امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) ذکر می شود و به نکاتی چند اشاره می گردد، سپس در پایان نظریه سوم در زمان مندی خلقت (نظر عرفانی) بیان می شود.

ادامه مطلب...