درس چهارم

حسن مطلق و يا به تعبير قرآن حُسنه مطلق عبارتست از زيبايي تام, زيبايي كه هيچگونه حد و اندازه‌اي ندارد و با هدف‌ها و برآيندهاي خود, با مبداءها و علتها و زمينه‌هاي خود و با ابزار و وسايل و امكانات موجود سازگاري دارد.

ادامه مطلب...

درس سوم

حضرت فرمود : یا همام ! "اِتَقِ الله وَ اَحسِن"، احسان کن که «اِنَّ اللهَ مَعَ الذَّینَ اتَقو وَ الذَّین هُم مُحسِنون» ، تو تقوا داشته باش, احسان هم داشته باش خدا با متقین و محسنین است.

ادامه مطلب...