درس سوم

حضرت فرمود : یا همام ! "اِتَقِ الله وَ اَحسِن"، احسان کن که «اِنَّ اللهَ مَعَ الذَّینَ اتَقو وَ الذَّین هُم مُحسِنون» ، تو تقوا داشته باش, احسان هم داشته باش خدا با متقین و محسنین است.

ادامه مطلب...

درس دوم

تقوا به چند معنا و مفهوم گفته شده است.
به معناي خشيت داشتن نسبت به خداي متعال است. خشيت و هيبت خدا در دلي حاصل مي شود که به عظمت خدا آگاهي داشته باشد و چنين کسي در حضور خدا عبد ضعيف، ذليل ، حقير ،مسکين خواهد بود به گونه اي که فاقد هر کمال است .
معاني ديگر ، طاعت و عبادت و بندگي کردن خدا، انجام دادن دستورات ، واجبات و مانند آن است. اين معنا چند گونه تعبير دارد:

ادامه مطلب...