خاندان پیامبر به خاطر مرتبه عبودیت عین ربوبیت، قابل شناسایی برای خلق نیستند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

خاندان پیامبر به خاطر مرتبه عبودیت عین ربوبیت، قابل شناسایی برای خلق نیستند

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 105

ادامه مطلب...