درس بیست و هفتم

درس بیست و هفتم: کنترل زبان
همان‌گونه که در درس گذشته بیان شد، اولین ویژگی رفتاری انسان پارسا این است که زبانش در بند تعقّل و دانشش قرار دارد. سخنی که نشانی از جهل و غفلت و بیهودگی داشته باشد، از او سر نمی‌زند و به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین (صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیه) منطقش صواب و مطابق با واقع است.

ادامه مطلب...