حقانیت حکومت اسلامی به ولایت الهی است

 

حسینی شاهرودی، سیدمرتضی حسینی شاهرودی، حکومت اسلامی، ولایت الهی

اگر حکومتْ جائر، ظالم و باطل بود ولو این‌که بهترین افراد را در جای خودش قرار داده باشد، بازهم طاغوت است و از طاغوت بودن خارج نمی‌شود.

طاغوت بودن یک حکومت به این نیست که کارگزاران حکومتش خوبند یا بد؛ بلکه به این است که آیا بر اساس ولایت الهی تشکیل شده است یا نه؟

اگر حکومتی بر اساس ولایت الهی و نفی تعبد به غیر تشکیل شده باشد، هرچند کارگزارانش ناصالح باشند، این حکومتِ حق است. 

 

دریافت