ملاصدرا نظرات ویژه خود را چگونه تبیین کرده است

 

 

 

چگونگی تبیین نظرات خاص ملاصدرا در آثارش از جمله وحدت وجود، اهمیت اصالت وجود در حکمت متعالیه و گذری بر مقدمه الشواهد الربوبیه مطالبی است که در این قطعه صوتی خواهید شنید.

همت طلب از باطن پیران طریقت، زیرا که «یکی» را ز دو عالم طلبیدند.

 

 

دریافت