ویژگی‌های حکمت متعالیه

در یک نمای کلی، حکمت متعالیه از اولین بحث خود که بحث سرنوشت‌ساز اصالت وجود است، تا بحث علیت و ...، شکل و شیوه جدیدی را طی می‌کند که اوج این تفکرات در مسأله نفس و معاد مطرح می‌شود.

حکمت متعالیه را ـ چنان‌که دیگران گفته‌اند ـ می‌توان مجموعه‌ای از آرای سازگار و منسجم کلامی، فلسفی (مشایی و اشراقی) و عرفان دانست و این به معنای تألیف نیست. یعنی این‌گونه نیست که آن‌ها را در یک‌جا جمع کرده باشند، بلکه مجموعه تئوری‌های فلسفی، کلامی و عرفانی را با گونه‌ای با هم درآمیخته که یک دستگاه فکری جدید ارایه شده است ...

حکمت متعالیه یک نظام فلسفی است و نه امتزاج چهار مکتب فکری یاد شده ...

 

دریافت