نفی استفاده از نورالانوار

آيا ممکن است نورالانوار مستفيد باشد ؟ فرض مستفيد بودن، با محض نبودن مستفيد برابر است. اگر چيزي را فرض كرديم كه به هر دليلي مي‌تواند نوراني‌تر شود. لازمه‌اش آن است كه آن چيز نور محض نباشد بلكه نور آميخته به ظلمت باشد تا با تابيده شدن نوري بر آن، از ظلمت آن كاسته شده و بر نورش افزوده گردد. افزون شدن نور محض، از محالات است.
بر فرض كه بپذيريم صفت نوري زائد بر نور محض وجود داشته باشد و اين صفت نوري زائد سبب استفاده ذات نورالانوار شده باشد، اين صفت كه باعث نوراني‌تر شدن ذات نورالانوار شده است يا نور مستقل ديگري همانند نورالانوار است يا فعل نورالانوار است. دليل توحيد، كه پيشتر گفته شد، وجود نور مستقل ديگر در طول یا عرض نورالانوار را محال مي‌داند، پس آن نور، نورالانوار نيست. فعل نورالانوار هم نيست، زيرا دراين‌صورت، لازمه‌اش آن است كه نورالانوار از فعلش متأثر باشد و فعلش بر او مؤثّر باشد و حال آن‌كه اين امر ممكن نيست.

ادامه مطلب...

نفي صفات زائد از نورالانوار

صفات بر دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1ـ صفاتي كه نور است مانند علم و قدرت 2ـ صفاتي كه ظلمت يا ظلماني‌ است مانند جسميت، حدوث و تغيير. نورالانوار هيچ صفتي كه زائد بر ذات باشد، ندارد خواه نوري باشد و یا ظلماني. درواقع اولاً نورالانوار، صفت ظلماني ندارد و صفاتي كه دارد، نوري است و ثانياً صفات نوري وي هم عين ذات است نه زائد بر ذات.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. عينيت صفات نورالانوار با ذات او
 2. وجوب وجود نورالانوار، وحدت و عینیت ذات با صفات
 3. اثبات نورالانوار
 4. تفاوت و امتياز انوار مجرد عقلي و نوع و علت آن
 5. نابرابری سببیت اظهار چیزی با علم
 6. اقسام نور
 7. ملاك ادراك
 8. چیستی ادراك
 9. تعریف نور
 10. نتایجی از بحث های گذشته
 11. تفصيل بحث ادراك
 12. تجرد آن چه كه مدرك ذات خود است
 13. چيستي جوهر
 14. عليت اجسام براي يکديگر
 15. تخصص و امتياز اجسام به‌وسیله يكديگر
 16. اثبات نور مجرّد
 17. صدق جوهر بر اجسام
 18. نفی علیت از هیئت‌های جسم
 19. حامل نور
 20. دلايل تناقض ميان نور و ظلمت
 21. برزخ ها
 22. تفاوت نورها
 23. تعریف غنی
 24. نور و مباحث آن
 25. تعريف حکمت
 26. حکمت اشراق
 27. ویژگی‌های حکمت متعالیه
 28. ملاصدرا نظرات ویژه خود را چگونه تبیین کرده است
 29. اطاعت ملائک از خدای متعال
 30. تعدد عوالم هستي در همه موجودات
 31. علت ورود شر در قضاء الهی
 32. مجموعه عالم محبوب خداست
 33. اشراق هشتم: سريان « حيات» در عالم هستي
 34. تنزیه واجب تعالی از توهّمات
 35. فیض واجب تعالی امری یگانه است
 36. مشهد دوم
 37. نکات عرشی اشراق ششم
 38. احکام علل چهارگانه
 39. نظریه قائلین به « صیرورت » در جعل
 40. تفاوت فعل و اثر
 41. مراتب هستی
 42. تعریف علل چهارگانه
 43. علت و معلول
 44. افعال انسان
 45. قدرت واجب تعالی
 46. نظریه ارسطو در باب علم واجب تعالی
 47. علم حضوری نفس به ذات خویش
 48. اعتراض محقق خفری بر نظریه مشاء در مورد علم واجب تعالی
 49. طرح و نقد نظریه مشاء در علم واجب تعالی
 50. نکته عرشی درباره علم واجب تعالی