لغت فلسفه

لغت فلسفه
در گذشته دور يعني درزمان سقراط به معناي دانش دوستي به كار مي رفته است، اگرچه معناي فلسفه دانش ورزي است نه دانش دوستي.

تعریف فلسفه
علمي است كه به معرفي و تحليل هستي (وجود) و ويژگي ها و مراتب هستي مي پردازد.

تعريف فلسفه ازنظر مسلمانان
تعريف فلسفه ازديدگاه مسلمانان به دواصطلاح به كارمي رود:

ادامه مطلب...

بخش دوم طرح يا تئوري حكمت اشراقي درمورد پيدايش كثرت از وحدت

آن‌چه تاكنون بيان شد تبيين پيدايش كثرت از وحدت باتوجه به اشراق عالي بر سافل بود اما اگر مشاهده سافل نسبت به عالي را نيز بر آن بيفزاييم، جهات كثرت بسيار بيشتر از آن‌چه گفته شد، خواهد بود (البته گفته‌اند كه جهات كثرت دوبرابر مي‌شود ولي به‌نظر مي‌رسد كه جهات كثرت بسيار بيشتر مي‌شود، زيرا تركيب انوار هم مي‌توان مورد توجه قرار گيرد) و درنتيجه در همان تعداد انواري كه براي تبيين كثرت فرض كرده‌ايم به عددي غير قابل حصر و شمارش مي‌رسيم بدين خاطر كه همان‌گونه كه اشراق سبب اتصال نور يا رسيدن نور به مراتب سافل مي‌شود، مشاهده هر نوري نسبت به مافوق خود نيز همين‌گونه است (يعني مشاهده نيز سبب اخذ و اقتباس نور از مراتب مافوق مي‌شود).

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. بخش نخست طرح يا تئوري حكمت اشراقي درمورد پيدايش كثرت از وحدت
 2. كيفيت صدور كثرت از وحدت از ديدگاه اشراقي و نقد نظريه مشاء
 3. مقهوریت محبت و عشق انوار سافل
 4. درك متعارف از انسان كامل
 5. علت قهر انوار عالي و محبت انوار سافل
 6. سازگاري جود با قهر و غضب
 7. قاعدة: في جود نورالانوار
 8. ‌كيفيت پيدايش كثرت‌
 9. علت اقتضای کمال در ماهیت نورالانوار
 10. عليّت در نگرش فلسفي
 11. تفاوت انوار یا عقول
 12. قاعده الواحد
 13. نفی استفاده از نورالانوار
 14. نفي صفات زائد از نورالانوار
 15. عينيت صفات نورالانوار با ذات او
 16. وجوب وجود نورالانوار، وحدت و عینیت ذات با صفات
 17. اثبات نورالانوار
 18. تفاوت و امتياز انوار مجرد عقلي و نوع و علت آن
 19. نابرابری سببیت اظهار چیزی با علم
 20. اقسام نور
 21. ملاك ادراك
 22. چیستی ادراك
 23. تعریف نور
 24. نتایجی از بحث های گذشته
 25. تفصيل بحث ادراك
 26. تجرد آن چه كه مدرك ذات خود است
 27. چيستي جوهر
 28. عليت اجسام براي يکديگر
 29. تخصص و امتياز اجسام به‌وسیله يكديگر
 30. اثبات نور مجرّد
 31. صدق جوهر بر اجسام
 32. نفی علیت از هیئت‌های جسم
 33. حامل نور
 34. دلايل تناقض ميان نور و ظلمت
 35. برزخ ها
 36. تفاوت نورها
 37. تعریف غنی
 38. نور و مباحث آن
 39. تعريف حکمت
 40. حکمت اشراق
 41. ویژگی‌های حکمت متعالیه
 42. ملاصدرا نظرات ویژه خود را چگونه تبیین کرده است
 43. اطاعت ملائک از خدای متعال
 44. تعدد عوالم هستي در همه موجودات
 45. علت ورود شر در قضاء الهی
 46. مجموعه عالم محبوب خداست
 47. اشراق هشتم: سريان « حيات» در عالم هستي
 48. تنزیه واجب تعالی از توهّمات
 49. فیض واجب تعالی امری یگانه است
 50. مشهد دوم