درك متعارف از انسان كامل

آن‌چه را كه ما ازخاندان پيامبر مي‌بينيم، مرتبه نازله وجود مبارك آن‌ها است. ظهور مرتبه نازله براي اين است كه انسان را به جايي برساند و خلق توانايي استكمال و سير صعودي را به دست آورد. هم‌چنين، بدين خاطر در عالم طبيعت تنزل پيدا يافته‌اند كه اسماء الهي به تماميت برسند و به تعبير درست‌تر، تماميت آن‌ها ظاهر شود و گرنه وجودهاي اقدس خاندان پيامبر‌(ص) در زمين هم كه نباشد رحمة للعالمين هستند ولي تماميت ظهور آن به اين است كه اين خلق آن‌ها را مشاهده كند و با ايمان حسي هم كه شده يك قدم پيشتر و سريعتر بردارد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. علت قهر انوار عالي و محبت انوار سافل
 2. سازگاري جود با قهر و غضب
 3. قاعدة: في جود نورالانوار
 4. ‌كيفيت پيدايش كثرت‌
 5. علت اقتضای کمال در ماهیت نورالانوار
 6. عليّت در نگرش فلسفي
 7. تفاوت انوار یا عقول
 8. قاعده الواحد
 9. نفی استفاده از نورالانوار
 10. نفي صفات زائد از نورالانوار
 11. عينيت صفات نورالانوار با ذات او
 12. وجوب وجود نورالانوار، وحدت و عینیت ذات با صفات
 13. اثبات نورالانوار
 14. تفاوت و امتياز انوار مجرد عقلي و نوع و علت آن
 15. نابرابری سببیت اظهار چیزی با علم
 16. اقسام نور
 17. ملاك ادراك
 18. چیستی ادراك
 19. تعریف نور
 20. نتایجی از بحث های گذشته
 21. تفصيل بحث ادراك
 22. تجرد آن چه كه مدرك ذات خود است
 23. چيستي جوهر
 24. عليت اجسام براي يکديگر
 25. تخصص و امتياز اجسام به‌وسیله يكديگر
 26. اثبات نور مجرّد
 27. صدق جوهر بر اجسام
 28. نفی علیت از هیئت‌های جسم
 29. حامل نور
 30. دلايل تناقض ميان نور و ظلمت
 31. برزخ ها
 32. تفاوت نورها
 33. تعریف غنی
 34. نور و مباحث آن
 35. تعريف حکمت
 36. حکمت اشراق
 37. ویژگی‌های حکمت متعالیه
 38. ملاصدرا نظرات ویژه خود را چگونه تبیین کرده است
 39. اطاعت ملائک از خدای متعال
 40. تعدد عوالم هستي در همه موجودات
 41. علت ورود شر در قضاء الهی
 42. مجموعه عالم محبوب خداست
 43. اشراق هشتم: سريان « حيات» در عالم هستي
 44. تنزیه واجب تعالی از توهّمات
 45. فیض واجب تعالی امری یگانه است
 46. مشهد دوم
 47. نکات عرشی اشراق ششم
 48. احکام علل چهارگانه
 49. نظریه قائلین به « صیرورت » در جعل
 50. تفاوت فعل و اثر