مراتب شناخت انسان کامل

 
 
مراتب شناخت انسان کامل
گزیده درس عرفان نظری ـ دوره دکتری 97 ـ جلسه پانزدهم
 

? کل هستی در دایره وجود و دایره وجود در زیارت جامعه کبیره است. تمام علومی که از گذشته تا آینده وجود داشته و دارد، تمام شناسایی مراتب افعال انسان کامل است؛ چه عالمان آن بدانند، چه ندانند. دانستن فقط مایه قرب است.

? اگر بخواهیم منزلت ائمه علیهم الصلات و السلام را بشناسیم و به عنوان زائر عارف آن حضرات را زیارت کنیم، قدم اول این است که کمالات آن‌ها و در قدم دوم افعال آن‌ها که کل عالم هستی را شامل می‌شود را بشناسیم.

? تمام عالم هستی از مرتبه عقل تا اسفل سافلین در حکم اندام یا بدن انسان کامل است. یکی از تفاسیری که برای استغفار انبیا و ائمه علیهم السلام گفته می‌شود که حقیقتاً استغفار می‌کنند، به این خاطر است که چون عالم هستی در حکم بدن اوست، خلق که خطا می‌کنند، خطای آن‌ها حساب می‌شود ـ که البته خطای گریزناپذیر است که نمی‌شود جلوی آن را گرفت ـ لذا استغفار می‌کنند.

? مرتبه سوم شناخت انسان کامل، شناخت مراتب تفصیلی غیبی اوست یعنی شناسایی سیر الی الله و عوالم پس از مرگ و عالم طبیعت.

? مرتبه چهارم، مرتبه پیروی است. عشق ورزیدن به انسان کامل و ولی خدا، جامع همه مراتب شناخت اوست.