شناخت انسان کامل در جهان طبیعت برابر است با شناخت همه علوم

 
 
شناخت انسان کامل در جهان طبیعت برابر است با شناخت همه علوم
گزیده درس عرفان نظری ـ دوره دکتری 97 ـ جلسه دوازدهم
 

? اگر کسی در جهان طبیعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه را بشناسد، تمام اسماء کلی و جزئی خدای متعال را شناخته. اگر کسی به چنین شناختی دست پیدا کند، در تمام علوم سرآمد است.

? انسان کامل اولین تعین و اسم اعظم خدای متعال است بنابراین تمام عالم هستی را ظهورات او پر کرده است که این ظهورات مانع از حضور خود او نیست

? اگر کسی انسان کامل را بشناسد، شناخت انسان کامل آن‌گونه که شایسته است، می‌تواند جایگزین همه علوم بشود.