نکاتی پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 
 
 
 

نکاتی پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوشتاری از استاد حسینی شاهرودی

۱ـ شرکت در انتخابات در بسیاری از موارد تکلیف است، نه حق که قابل واگذاری به دیگران باشد یا قابل گذشت و چشم پوشی باشد.

۲ـ در شرایطی تکلیف است که مصالح دین، کشور، مؤمنان، مسلمانان، انسان‌های مظلوم، افراد ضعیف یا مستضعف به آن وابسته باشد؛ خواه مصالح گروه‌های یادشده در معرض نابودی باشد، خواه در معرض نقصان.

۳ـ در برخی از این شرایط، شرکت در انتخابات در حکم دفاع از وطن در مقابل تهاجم نظامی است.

۴ـ وجوب شرکت در انتخابات در شرایطی مانند شرایط کنونی ایران اسلامی، عینی است، نه کفایی. بنابراین با شرکت جمعی از مردم، تکلیف از دیگران برداشته نمی‌شود.

۵ـ همان‌گونه که شرکت در انتخابات واجب است، انتخاب اصلح نیز واجب است.

۶ـ در انتخاب اصلح که سرنوشت چندین نسل و عصر بدان وابسته است، یا با علم  و اطمینان عالمانه و عقلائی شخصی انجام می‌شود یا با مشورت با افراد عالم امین که اطمینان به آن‌ها از راه‌های علمی، عقلی و معتبر به دست آمده باشد.

۷ـ توجه داشته باشید که آینده‌ی دین، مذهب، مصالح و منافع ملی و فردی، دنیوی و اخروی مردم در گرو شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح است و پاسخگویی تکوینی و تشریعی به آن حتمی خواهد بود.

۸ـ این‌گونه تکالیف که از عبادات ویژه است، از عبادات شخصی و فردی مهم‌تر است و آثار آن هم بیشتر و ماندنی است.

۹ـ انتخاب اصلح در برخی از موارد که رقیب فاقد صلاحیت‌های حداقلی است، در صورتی که خطر رأی آوردن افراد ناصالح وجود داشته باشد، تبدیل به انتخاب صالح و در صورتی که آن‌هم ممکن نباشد، تبدیل به انتخاب افرادی که کمتر فاسدند می‌شود.

۱۰ـ در شرایط کنونی که متفرق شدن آرا یا به انتخاب افراد غیراصلح یا افراد ناصالح یا افراد فاسد می‌انجامد، زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم شرکت نکردن در انتخابات را دارد، از این‌رو رأی دادن به لیست‌های مورد اعتماد یا بیشتر مورد اعتماد، از راه‌های کاستن از زیان‌های ناشی از انتخاب افراد غیراصلح و صالح است؛ هرچند در این لیست‌ها نیز افراد غیراصلح وجود داشته باشند.