شرکت در انتخابات؛ واجب‌ترین واجب عینی

 
 
 
 
 

 

شرایط اجتهاد مندرج در قانون اساسی برای مجلس خبرگان

 

 

حق شرکت در انتخابات، قابل واگذاری نیست