انا انزلناه فی لیلة القدر

با نام خدا
جدیدترین نوشته استاد محترم خصوص شب قدر به محضر علاقه‌مندان تقدیم می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا انزلناه فی لیلة القدر
شب قدر، قدر و اندازه تمام عالم است، نه اندازه جهان طبیعت، چه رسد به اندازه اجزاء طبیعت و انسان. 
تعیین سرنوشت انسان، که در واقع تعیین نیست بلکه تنزل تعیین یا ظهور تعیین است، بخش قابل توجه برای مخاطب انسانی است وگرنه در شب قدر، تعین و اندازه بی‌اندازه تمام عالم هستی، تنزل و تجلی می‌کند.
قدر و اندازه و تعین تقریباً به یک معنی است و اگر تعین و قدر نباشد، نه‌تنها جهان طبیعت بلکه عوالم ملکوتی و جبروتی بلکه اسماء و صفات خدای متعال نیز وجود نخواهد داشت. وجود هر چیزی غیر از ذات خدای متعال، حتی صفات و اسماء او، نوعی تعین است. بر این اساس، تمام عالم هستی تعین و قدر دارد. البته تعین و قدر به معنی اندازه فیزیکی یا متافیزیکی نیست که چیزی را داشته باشد و چیز دیگری را نداشته باشد بلکه به معنی ظهور و خفا است.
همه افعال خدای متعال، از این جهت که فعل اویند، همه کمالات حقیقت هستی و همه صفات و اسماء حق تعالی را دارند. تفاوت موجودات در این است که برخی آن صفات و کمالات را در ظاهر خود دارند به‌گونه‌ای که خود و دیگران توان مشاهده آن یا برخورداری از نتایج و لوازم آن را دارند و برخی دیگر آن صفات و کمالات را در باطن خود دارند، نه در ظاهر خود به‌گونه‌ای که خود و دیگران توان مشاهده آن یا برخورداری از نتایج و لوازم آن را ندارند.
آن‌چه در شب قدر رخ می‌دهد، ظهور کمالات اشیاء به اندازه قابلیت وجودی، وصفی و عملی آن‌ها از باطن به ظاهر است، خواه در عالم طبیعت باشد، خواهد در ماوراء طبیعت. به تعبیر دیگر، ظهور و نزول کمالات همه موجودات عالم هستی تحت ولایت حضرت حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم در عالم خاص هر یک از آن‌ها به قدر قابلیت ذاتی، وصفی و فعلی آن‌هاست.
92/5/6