ظهور تام جمال و جلال الهی در ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ماه رجب، ظهور جمال و جلال الهی، مظهر ولایت تام و نبوت تام، ختم ولایت، نعمت عام، جمال احمدی، جلال مرتضوی

در ماه رجب، هم جمال الهی به ظهور تام رسیده است، هم جلال الهی.

هم مظهر ولایت تام در این ماه ظهور پیدا کرده است، هم مظهر نبوت تام.

هم مظهر علیّ اعلی در این ماه در جهان طبیعت ظهور یافته است و هم مظهر حمد همه‌ی حامدان و مظهر محبت همه محبان در این عالم.

دریافت

هم روز ولادت ختم ولایت در این ماه است و هم روز ظهور نعمت عام و محبت عام (محبت خاص مربوط به ماه شعبان است) و حمد عام و عبادت عام. (27 رجب)

بنابراین مثل این است که هم بدو ولایت و هم ختم ولایت در این ماه آشکار شده است.

اگر کسی نتواند در این ماه که هم مبدأ ولایت و هم مقصد ولایت در عالی‌ترین شکل آن که شکل طبیعی و بسیط و ساده و قابل فهم و قابل شناخت است (عالی بودنش نسبت به ما. اشکال دیگری وجود دارد که ما نه توانایی فهم آن را داریم و نه توانایی دسترسی به آن را)، قدمی بردارد و تکانی بخورد و جنبش و حرکتی کند، در ماه‌های دیگر که ولایت خاص، محبت خاص، حمد خاص و عبادت خاص است، نمی‌شود.

کسی که در مدرسه ابتدایی موفق نشود و آن را رها کند، در دوره متوسط و دانشگاه و مانند آن وارد نمی‌شود؛ نه آن‌که وارد می‌شود و تنبل است یا وارد می‌شود و مشروط می‌شود، بلکه وارد نمی‌شود.

شرط ورود در دوره‌های دیگر آن است که دوره‌های ابتدایی پشت سر گذاشته شود.

دوره ابتدایی عبارت است از ماه رجب که لطف و رحمت الهی، حمد و عبادت عام الهی و محبت عام الهی آشکار شده است؛ هم در شکل جمال احمدی، هم در شکل جلال مرتضوی، صلوات الله و سلامه علیهما.

(شرح خطبه پارسیان، درس 73)