ظهور تام جمال و جلال الهی در ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ماه رجب، ظهور جمال و جلال الهی، مظهر ولایت تام و نبوت تام، ختم ولایت، نعمت عام، جمال احمدی، جلال مرتضوی

در ماه رجب، هم جمال الهی به ظهور تام رسیده است، هم جلال الهی.

هم مظهر ولایت تام در این ماه ظهور پیدا کرده است، هم مظهر نبوت تام.

هم مظهر علیّ اعلی در این ماه در جهان طبیعت ظهور یافته است و هم مظهر حمد همه‌ی حامدان و مظهر محبت همه محبان در این عالم.

ادامه مطلب...

ادعیه توحیدی ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ادعیه توحیدی ماه رجب

ماه رجب یکی از چهار ماه حرام است که زمینه‌های عبادت حقیقی در آن فراهم شده است.

سه ماه از ماه‌های حرام برای فراهم شدن عبادت حج اکبر است و ماه رجب برای فراهم شدن عبادت حج اصغر یا عمره است.

بیش‌ترین دعاهای توحیدی در ماه رجب و دو ماه پس از آن سفارش شده است که نشان‌دهنده این است که این سه ماه (رجب، شعبان و رمضان) اهمیت فراوان و نقش منحصر به‌فردی در تکامل و هدایت انسان و وصول او به قرب الهی دارد.

ادامه مطلب...