توبه از توبه

 
 
شناخت انسان کامل در جهان طبیعت برابر است با شناخت همه علوم
گزیده درس عرفان نظری ـ دوره دکتری 97 ـ جلسه دوازدهم
 

ادامه مطلب...