شبِ قدرِ انتخابات

 
 

 
 

گفتار مهمی از استاد حسینی شاهرودی

به مناسبت انتخابات 28 خرداد 1400

 

گاهی پرسیده می‌شود که آیا انتخابات حق است یا تکلیف؟

گاهی گفته می‌شود حق است و گاهی گفته می‌شود تکلیف است. هریک نیز پیامدهایی دارد که طرفین در تعهد و پذیرش این پیامدها گاهی تردید دارند.

انتخابات حقی است الزامی و الزام آور و نیز تکلیف است.

ادامه مطلب...