ماه شعبان، ماه دست‌یابی به کشتی نجات

حسینی شاهرودی، طهور، ماه شعبان
 

ماه شعبان، ماه دست‌یابی به کشتی نجات

در روایات دو نوع تعبیر داریم.

1ـ ماه رجب، ماه بندگان خدا، ماه مبارک رمضان، ماه خدا و ماه شعبان، ماه حبیب خدا و اولیای خدا

2ـ تعبیر مشهورتری هم هست که وارونه تعبیر اول است. یعنی ماه رجب ماه خدا، ماه مبارک رمضان، ماه بندگان خدا و ماه شعبان، در جای خود محفوظ است

ادامه مطلب...