از مجاری طبیعی مریضی باید پرهیز کرد، چه در حرم باشد و چه بیرون از حرم

 
 
 

 

از مجاری طبیعی مریضی باید پرهیز کرد، چه در حرم باشد و چه بیرون از حرم

گفتاری از استاد حسینی شاهرودی در پاسخ به برخی از شبهات رایج این روزها

ادامه مطلب...