(2) آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس دوم ـ 4/ 8/ 96

   

آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

خلاصه جلسه گذشته: آفرینش عالم هستی در همه مراتب هدف، پایان و نتیجه‌ای دارد؛ همه موجودات از جمله انسان بدون استثناء باید به این هدف برسند و رسیدن به هدف تخلف‌پذیر و استثناء‌پذیر نیست؛ وصول به این هدف یا به اختیار است یا به اضطرار

صفات خدای متعال در مرتبه ذات و تعین اول خدای متعال مجمل، بسیط و متراکم است و تمایز ندارند

در حوزه معارف حقیقی الهی، تمثیل‌ها جدی نیست

آفرینش عبارت است از تفصیل آن امر مجمل و بسیط؛ اولین هدف از آفرینش همین است، به این دلیل که کمال است

کمالات وجود مانند اصل وجود مطلوب و مرغوب است

دست ما به اصل صفات و کمالات خدا نمی‌رسد؛ نه دست حس، نه وهم و خیال، نه عقل و قلب و نه مشاهدات و مکاشفات

تصویر وجود مطلوب و دوست‌داشتنی است؛ هم برای خدا و هم برای خلق؛ به همین خاطر خدای متعال آفرینش را دوست دارد

انبیا و اولیا نسبت به همه خلق عاشق و محب هستند، چون همه خلق از مراتب وجودی آن‌ها هستند

چرا خدا آفرید؟ آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

آفرینش چگونه اتفاق می‌افتد؟

سیر نزول و سیر صعود

مشاهده مرتبه علم خدای متعال برای حضرت خاتم انبیا، اهل بیت پاک و مطهر آن حضرت و به تبع آن‌ها، برای فرزندان معنوی آن خاندان و عالمان ربانی که علم خود را از طریق محبت صادقانه و خالصانه به‌دست آوردند، امکان‌پذیر است

معنای محبت صادقانه و خالصانه به خاندان پیامبر؛ به‌خاطر خودشان آ‌ن‌ها را دوست بداریم، نه به‌خاطر خودمان

اگر کسی خاندان پیامبر را ببیند و بشناسد، قطعاً و یقیناً عاشقِ سرسپرده و مجنون دو عالمِ آن‌ها خواهد شد

از این تفصیلی که در این عالم وجود دارد، کاسته نمی‌شود. زیرا اگر کاسته شود، تکرار است و تکرار در کار خدای متعال نیست؛ از هر موجودی فقط یک نمونه آفریده است، نه بیشتر

همچنان‌که خدای متعال لیس کمثله شیئ، تک تک آفریده‌های خدا نیز همین‌گونه هستند، لیس کمثله شیئ

در سیر صعودی و در عوالم دیگر وجودی پیدا می‌کنیم به‌نام وجود کلی تفصیلی

آنچه در درون ماست، ما را بس است

معنای اعتدال وجودی

هدف آفرینش این است که تک تک موجودات جزئی که به‌صورت تفصیلی در عالم طبیعت تحقق پیدا کرده‌اند، اولین تفصیل آن‌ها در سیر صعود جامع‌تر شود و ثانیاً وجودشان اعتدال پیدا کند به‌گونه‌ای که هر کمالی از کمالات‌شان عِدل کمال دیگر باشد، بدون این‌که یکی بر دیگری برتری و غلبه داشته باشد

 

 

 صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)