اساس همه کمالات، فهم توحید و عمل مطابق و اتصال به آن است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

اساس همه کمالات، فهم توحید و عمل مطابق و اتصال به آن است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 122

فهم، وصول و عمل به توحید از جهت سختی و صعوبت غیرقابل توصیف است، زیرا ابزار ادراک انسان حس و وهم است و درک توحید و سختی فهم آن با این ابزار قابل ادراک نیست

سرّ حضور و نقش انبیا، اولیا و عالمان ربانی آن است که اولاً انسان‌ها را از ادراک‌های حسی و وهمی ارتقا دهند، ادراک عقلی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورند، ثانیاً ادراک‌های عقلی آن‌ها را بپالایند و اصلاح کنند 

 

صوت