در دار وجود یک سر سوزن غفلت از موجودات امکان‌پذیر نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

در دار وجود یک سر سوزن غفلت از موجودات امکان‌پذیر نیست

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 122

 

پیوسته انسان در تکامل، تطور، تشأن و تجلی است؛ توقف مسیر کمال و استکمال امکان‌پذیر نیست

اگر انسان‌ها در عالم طبیعت مسیر کمال را به اختیار طی نکردند، قطعاً در عوالم دیگر به اضطرار طی خواهند کرد

در دار وجود و عالم هستی یک سر سوزن غفلت از موجودات امکان‌پذیر نیست؛ همچنان‌که خدای متعال به دقت و تمامیت همه موجودات را آفریده است، به دقت و تمامیت آن‌ها را تدبیر می‌کند؛

به تعبیر دیگر، همچنان‌که الوهیت خدای متعال نامتناهی است، ربوبیت او نیز نامتناهی است

همه انسان‌ها در مسیر توحید می‌روند؛ یا به اختیار و میل خویش یا به اضطرار و برخلاف میل خویش

 

صوت