عقل، خُلق، وهم و حس انسان مخلص و معصوم، معصوم است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

عقل، خُلق، وهم و حس انسان مخلص و معصوم، معصوم است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 122

عقل غیرمشوب مختص انسان‌های مخلَص و معصومین است

عقل، خُلق، وهم و حس انسان مخلص و معصوم، معصوم است

با توجه به اینکه عقل انسان غیرمعصوم دارای آلودگی است، بنابراین درک توحید برای او سختی ویژه‌ای دارد که بیان آن نیز امکان‌پذیر نیست

 

صوت