مفاتیح غیب التزام به لوازم توحید

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

مفاتیح غیب التزام به لوازم «توحید»، تسلیم، توکل و رضاست و این سه با انانیت انسان سازگاری ندارد؛ اصل گرفتاری این‌جاست

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 122

 

صوت