اشتیاق به سخن گفتن از مصادیق شهوت است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

اشتیاق به سخن گفتن از مصادیق شهوت است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 162

اشتیاق به سخن گفتن از مصادیق شهوت است که بر اکثر مردم غلبه دارد؛ اما سکوت کردن سخت و از کارهایی است که در حکم جهاد اکبر است؛

نتیجه این اشتیاق این است که درباره همه‌چیز سخن می‌گویند

ابراز خود یکی از نیازهای اساسی انسان یا نشان دادن انانیت انسان است

اگر انسان ذات خود را به‌گونه‌ای که اظهار کنند که ملازم با غیبت خدا نباشد و ذات و اسماء و صفات یا وجهی از وجوه خدای متعال آشکار شود، امر بسیار پسندیده است؛ اصلاً آفرینش به همین دلیل رخ داده است

اشاره‌ای به یکی از وجوه توبیخ انبیا؛ انبیا آمده‌اند که خلق را از کثرت و اعتباریات به وحدت برسانند و برای این کار باید معجزه ارایه کنند تا بتوانند مردم را جلب و متوجه خدای متعال کنند. ولی وجود این کمالات سبب می‌شود که انسان‌ها با توجه به این کمالات در همین‌جا متوقف شوند و به خدای متعال توجه نکنند و از او غفلت کنند 

 

صوت