بهترین اعمال و عبادات

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 163

فکر کردن در مورد صفات خدای متعال نه‌تنها منعی ندارد بلکه برای جمعی واجب و ضروری است و برای برخی مستحب مؤکد

بهترین اعمال و عبادات عبارت است از اندیشیدن در صفات، اسماء، افعال و آثار افعال خدای متعال 

 

صوت