زبان ملکوتی و جبروتی زبان طبیعی نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 164

تمام موجودات عالم هستی از ازل تا ابد تسبیح خدای متعال می‌کنند و به توحید و نبوت شهادت می‌دهند،

معجزه پیامبر این است که حجاب از دیده و گوش مخاطب برمی‌دارد تا ببیند و بشنود

زبان ملکوتی و جبروتی زبان طبیعی نیست؛ زبان تکوین است؛ عرب آن را عربی می‌شنود و فارس، فارسی

 

صوت