آن‌ها که می‌دانند راضی‌اند، آن‌ها که نمی‌دانند مختارند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

آن‌ها که می‌دانند راضی‌اند، آن‌ها که نمی‌دانند مختارند

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 186

کاری که متعلق مشیت خدای متعال باشد، قطعاً و یقیناً انجام می‌شود اولاً و ثانیاً هیچ مانعی برای تحقق متعلقات مشیت خدای متعال در عالم نیست، اصلاً چنین چیزی محال است

در عین حال که کسی نمی‌تواند مانع تحقق متعلقات مشیت خدای متعال شود و انسان‌ها توانایی تغییر و انحراف در مشیت یا متعلقات آن را ندارند، جبری نیست و حتی اکراه و اضطرار هم نیست

آن‌ها که می‌دانند راضی‌اند، آن‌ها که نمی‌دانند مختارند

از بین بردن اعمال صالح و مغلوب شدن آن‌ها نسبت به اعمال طالح امکان‌پذیر نیست، اما عکس آن امکان‌پذیر است

 

صوت