در بهشت آخر چه می‌شود؟

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

در بهشت آخر چه می‌شود؟ 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 164

پاسخ به یک پرسش: در بهشت آخر چه می‌شود؟

در آخرت آن‌چه موجود است، وجه الله است.

وجوه خدای متعال اولاً نامتناهی است و ثانیاً هر وجهی از وجوه خدای متعال هم نامتناهی است

در بهشت نعمت و لذت تکراری وجود ندارد؛ اساساً در متافیزیک این‌گونه است

 

صوت