نادیده گرفتن افعال خدای متعال در مسیر رسیدن به توحید، خلاف ادب است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

نادیده گرفتن افعال خدای متعال در مسیر رسیدن به توحید، خلاف ادب است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 156

هیچ موجودی مستقلاً نمی‌تواند کاری برای کسی انجام دهد و تمام کارها را خدای متعال انجام می‌دهد ولی در عین حال توجه به افعال و مخلوقات خدای متعال عین توحید است؛

نه فقط خلاف توحید نیست، بلکه شرط توحید است

اشاره‌ای به حدیث سلسه الذهب و شروط توحید؛ شروط توحید، دارای مراتب است

نادیده گرفتن افعال خدای متعال در مسیر رسیدن به توحید، خلاف ادب است

 

صوت