انسان‌های کامل عکس یار را غیر از یار نمی‌دانند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

انسان‌های کامل عکس یار را غیر از یار نمی‌دانند

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 156

چون خدای متعال مقصود الیه و مقصد نهایی است، آیا انسان می‌تواند از نعمت‌های خدای متعال روی‌گردان باشد؟

بگوید ما خدا را می‌خواهیم، بهشت را می‌خواهیم چه‌کار؟!

جمعی هستند که این‌چنین گمان می‌کنند و چنین می‌یابند و می‌خواهند که ما یار را می‌خواهیم، ذکر، سخن و عکس یار را می‌خواهیم چه‌کار! این‌ها نه از کمّل هستند و نه از ناقصان، میانه راه هستند

اما انسان‌های کامل عکس یار را غیر از یار نمی‌دانند، نعمت خدا را غیر از خدا نمی‌دانند

دسته اول که در میانه راه مانده‌اند، وقتی به خدا نگاه می‌کنند، از نعمت و خلق خدا غافل می‌شوند و وقتی به خلق خدا نگاه می‌کنند، از خدا غافل می‌شوند

اما انسان کامل، انبیا و اولیا و مخصوصاً حضرت خاتم الانبیا، در رأس همه کُمّل از اهل بدایت و نهایت، اصلاً این‌گونه نیست

وقتی به فعل خدا نگاه می‌کند، اصلاً از خدا غافل نیست. وقتی به نعمت خدا توجه می‌کند، اصلاً از خدا غافل نیست

اگر کسی توجهش به خدا بود، مانعی ندارد که به خلق و نعمت‌های خدا هم توجه داشته باشد.

 

 

صوت