جبرئیل به‌وسیله پیامبر به معراج رفته است، نه بالعکس

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

جبرئیل به‌وسیله پیامبر به معراج رفته است، نه بالعکس

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 171

تمام موجودات بدون استثناء در حال ارتقاء هستند، بنابراین وحی آوردن جبرئیل علیه الصلات و السلام و خدمت کردن به خاندان پیامبر بر کمالات او می‌افزاید

تمام عالم هستی در حال سیر الی الله هستند؛ سیر آن‌ها با توجه به مراتب وجودی و محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها ـ داشته باشند یا نداشته باشند و مقاصد و منازل و توقف در آن‌ها با هم تفاوت دارد

بنابراین جبرئیل به‌وسیله پیامبر به معراج رفته است، نه بالعکس؛ همچنین این پیامبر است که شرح عالم را بر جبرئیل می‌خواند و در واقع او را تعلیم می‌دهد و نه بالعکس

 

صوت