بعثت پیامبران تفضّل الهی و از اسرار الوهیت است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

بعثت پیامبران تفضّل الهی و از اسرار الوهیت است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 108

بعثت پیامبران و انزال کتب آسمانی تفضّل الهی و مربوط به اسرار الوهیت است و کسی از آن باخبر است که علم غیب داشته باشد

بعثت انبیا امر متافیزیکی است و تحلیل فیزیکی ندارد

 

صوت