نقش بی‌بدیل اسم «علی عظیم» در عوالم هستی

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

نقش بی‌بدیل اسم «علی عظیم» در عوالم هستی

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 191

 در تمام عوالم از اعیان ثابته تا جهان طبیعت اسم «علی عظیم» نقش بی‌بدیل دارد و در همه عوالم ظاهر می‌شود

سر این‌که در معراج پیامبر در همه عوالم علی بن ابی طالب علیه الصلات و السلام ظهور و حضور دارد، همین است

 

صوت