علم هیچ‌گاه قابل ختم نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

وجود اشیاء در مرتبه ذات برای کسانی که به علم قبل از ایجاد اعتقاد ندارند، قابل تصور نیست

علم هیچ‌گاه قابل ختم نیست؛ ختم علم فقط به‌دست عالم معصوم من جمیع الجهات امکان‌پذیر است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 183

 

صوت