امام زمان مظهر تام «الحکم العدل» است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

امام زمان مظهر تام «الحکم العدل» است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 121

سر مرغوبیت تماشای رجعت، ظهور تفصیلی جزئی صفات خدای متعال در جهان طبیعت است

امام زمان مظهر تام «الحکم العدل» است

تفاوت حکومت حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهدی علیه الصلات و السلام

حکومت حضرت سلیمان قهری بود ولی حکومت امام زمان طبیعی و تکوینی و همراه با طوع و رغبت است

 

صوت