معنای صمد

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

معنای صمد 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 157

بسیاری صمد را به اشتباه به موجودی که توپر است، معنا می‌کنند؛

معنای این سخن آن است که خدای متعال درون دارد ولی درون آن خالی نیست؛ در حالی که معنای صمد درون نداشتن است

بر این اساس با توجه به این‌که خدای متعال احد است یعنی بیرون ندارد و صمد است و درون ندارد، در نتیجه جز خدای متعال هیچ موجودی وجود ندارد؛

ممکن نیست که چیزی وجود داشته باشد، چون اگر وجود داشته باشد یا باید در درون خدا باشد یا بیرون خدا

 

صوت