خاندان پیامبر خزان علم الهی هستند، یعنی علم غیب برای آن‌ها غیب نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

خاندان پیامبر خزان علم الهی هستند، یعنی علم غیب برای آن‌ها غیب نیست

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 189

صوت